Radikalleşmenin önlenmesi ve terörle mücadeleye ilişikin strateji kabul edildi

31 Aralık 2015 Perşembe

Share this history on :
Bakanlar Kurulu 2015-2020 dönemini kapsayan radikalleşmenin önlenmesi ve terörle mücadeleye ilişkin stratejiyi ve eylem planını kabul etti.
Stratejinin ana amaçları Bulgaristan toplumunda zorla radikalleşmenin önlenmesi, terör ve radikal propagandasını yapan ve terör örgütlerine üye kazandıran şahıslara karşı mücadele, Bulgaristan topraklarında terör faaliyetlerinin önlenmesi ve sekteye uğratılması, radikalleşme ya da terörle ilgili eylemlerin organizatörleri, failleri ve destekçileri ilgili hukuki ve kurumsal mekanizmalar vasıtasıyla cezai soruşturmanın temin edilmesidir.

BELGEYİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


Министерският съвет прие Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020) и План за изпълнението й.
Стратегията отразява волята и вижданията на правителството за прилагане на политики за противодействие на радикализацията и тероризма. Фокусът е поставен върху превенцията, без да се подценява значимостта и ролята на реактивните мерки. Предвижда се да бъде направен междинен преглед и актуализация на документа към средата на 2018 г., както и допълването му с нови елементи при внезапни и значителни изменения в средата за сигурност.
Основните цели на стратегията са свързани с превенция на насилствената радикализация на отделни личности или групи в българското общество, противодействие на разпространителите на терористична и радикална пропаганда и лицата, набиращи членове на терористични организации, предотвратяване и пресичане на терористична дейност на и от територията на България, осигуряване чрез правни и институционални механизми на ефективно наказателно преследване на организаторите, извършителите и помагачите на действия, свързани с радикализация или тероризъм, минимизиране на последствията от терористична дейност, изграждане на доверие в гражданите и обществото, както и на активност по отношение на противодействието на радикализацията и тероризма.
Планът е разработен с цел определяне на конкретни дейности, които да подпомогнат изпълнението на Стратегията. Комплексът от мерки обединява дейностите на държавните органи, институции, организации и на гражданите за формиране и използване на способности за разкриване, възпиране, предотвратяване и активно противодействие на рисковете, заплахите и последиците, породени от насилствената радикализация и тероризма. Основните цели в него конкретизират целите на Стратегията и са: изработване на ефикасна правнонормативна рамка за превенция на радикализацията на отделни лица или групи от българското общество и на привличането на български граждани към терористична дейност; изграждане на система за мониторинг и координация с цел възпиране на разпространителите на радикална пропаганда и на лицата, набиращи членове на терористични организации; подобряване организацията и дейността на специализираните структури на държавата с цел ефективно противодействие на използваните от международните терористични организации методи и средства за осъществяване на терористична дейност; разширяване и задълбочаване на административния капацитет на служителите от държавния сектор, изпълняващи задачи по противодействието на радикализацията и тероризма.
Проектите са разработени от междуведомствена група по ръководството на заместник-министър на вътрешните работи и с представители на ВКП, администрациите на президента и на МС, министерства и неправителствени организации.